فیلتراسیون چیست

قلب تپنده هر اکواریومی فارغ از نوع آن اکواریوم سیستم فیلتراسیون آن اکواریوم بوده فیلتراسیون اکواریوم از بخش های مختلفی تشکیل شده که عموما به شرح زیر است

فیلتر مکانیکی : که از اسفنج و ابر تشکیل شده جهت جذب قبار و ذرات موجود در آب

بخش متخلخل : مواد و مدیاهای متخلخل جهت کشت باکتری این بخش را تشکیل میدهند و میتوان آن را مهمترین بخش فیلتراسیون نامید باکتریهای موجود در این بخش با تغذیه از میکرو اورگانیک ها و مواد الی موجود در آب مثل باقیمانده غذا و فضولات ماهی های از افزایش امونیاک و به تبع ان نیترات و نیتریت و پی اچ جلوگیری میکنند

بخش جاذب: این بخش شامل انواع مدیای جاذب میشود که میتوان به مدیاهای جاذب مواد الی مثل پیوریژن و مدیاهای جاذب مواد معدنی مثل رزینهاو مداهای فسفات گیر و سیلیکات گیر اشاره کرد